PODMIOT

Gabinet Laryngologiczny Michał Wątróbski

ul. Sonaty 6 m 1120
02 – 744 Warszawa
NIP 7491060020 

tel. 601821442

adres e-maila yogaroom.warszawa@gmail.com

dalej jako Szkoła lub Yoga Room

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu. Uczestnicy korzystają z usług Szkoły na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przychodzić na zajęcia punktualnie i nie opuszczać ich przed zakończeniem. Na zajęcia należy przyjść 10-15 minut przed ich rozpoczęciem. Po rozpoczęciu zajęć szkoła jest zamykana i otwierania dopiero po ich zakończeniu.
 3. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy i zostawić go w szatni.
 4. Ze względów higienicznych zaleca się korzystanie z prywatnej maty.
 5. Uczestnik ćwiczy boso, w wygodnym stroju zapewniającym swobodę ruchów. Obuwie oraz okrycie wierzchnie należy pozostawić poza salą ćwiczeń.
 6. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą oraz w szatni.
 7. Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy i kontuzje należy zgłaszać prowadzącemu przed zajęciami. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych zalecana jest konsultacja lekarska poświadczająca brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach jogi.
 8. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań prowadzącemu.
 9. Uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia i ćwiczy na własną odpowiedzialność. Zaleca się, by Uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie NNW. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Szkołę.
 10. Jeśli w trakcie zajęć uczestnik stwierdza pogorszenie samopoczucia, zawroty głowy, nudności itp., należy o tym poinformować prowadzącego.
 11. Aktualnie Szkoła nie prowadzi specjalnych zajęć dla kobiet ciężarnych. O fakcie ciąży należy poinformować prowadzącego zajęcia przed ich rozpoczęciem. Ze względów bezpieczeństwa w zajęciach mogą brać udział kobiety, których ciąża przebiega bez powikłań oraz po konsultacji z lekarzem.
 12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów albo jeśli opiekun lub rodzic również uczestniczy w tych zajęciach.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Czas na anulowanie zajęć to maksymalnie 6 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Oznacza to, że w przypadku zajęć rozpoczynających się o godzinie 17:30 uczestnik ma możliwość odwołania rezerwacji dokładnie do 11.30.00. Jeśli uczestnik odwoła rezerwację o godzinie 15:00:40, system pobierze kaucję za późne anulowanie. W przypadku zajęć indywidualnych czas na odwołanie zajęć to 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Zajęcia odwołane po tym czasie będą traktowane jako zrealizowane.

OPŁATY

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Opłat według obowiązującego cennika prosimy dokonywać przed zajęciami.
 2. Karnet jest ważny od dnia wykorzystania pierwszych zajęć. Istnieje możliwość wykupienia wejścia jednorazowego.
 3. Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.
 4. Karnet jest imienny i jest dodawany w momencie zakupu na profilu Uczestnika w aplikacji Fitssey.
 5. Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu na salę, na której prowadzone są zajęcia.
 6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 7. Opłaty za karnet nie podlegają zwrotowi.
 8. Cena jednorazowego wejścia oraz cena karnetu zawiera koszt udostępnienia uczestnikowi na czas zajęć sprzętu niezbędnego do ćwiczeń (m.in. kostki, wałki, paski, piłki itp.).

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Yoga Room oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:

– pisemnie na adres: Michał Wątróbski Gabinet Laryngologiczny , ul Sonaty 6 m 1120, 02-744 Warszawa

– w formie elektronicznej na adres: yogaroom.warszawa@gmail.com

 1. Opis reklamacji powinien zawierać:

– informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

– dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;

– oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

 1. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Szkoła Yoga Room udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Szkoła Yoga Room jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.
 4. Zwroty –  zakupione przez klientów produkty są dostarczane w formie elektronicznej i dostępne do wykorzystania na ich indywidualnym koncie Fitssey zgodnie z ustalonym terminem ważności, wskazanym podczas zakupu. informacja na temat zwrotów w przypadku odstąpienia od umowy znajduje się w punkcie 3.  Zgodnie z punktem 1 przetwarzane są dane użytkowników, zarejestrowanych w Serwisie Fitssey.
 5. Polityka Cookies jest dostarczana przez Fitssey i nie musi być zawarta w Polityce Prywatności.

 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI :

  PODMIOT

  Szkoła Yoga Room
  prowadzona przez Gabinet Laryngologiczny Michał Wątróbski
  ul. Sonaty 6 m 1120
  02 – 744 Warszawa
  NIP 7491060020 

  tel. 601821442

  adres e-mail :  yogaroom.warszawa@gmail.com

 7. Zgodnie z punktem 1 przetwarzane są dane użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Fitssey

  – 

 8. Polityka Cookies jest dostarczana przez Fitssey i nie musi być zawarta w Polityce Prywatności.

 9. ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

  1. Przychodź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jest to czas na przebranie się, sprawy formalne i ewentualne pytania do nauczyciela.
  2. Buty zostaw przy wejściu, do innych pomieszczeń wchodź w obuwiu na zmianę, skarpetkach lub na bosaka.
  3. Na zajęcia ubierz się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów np. koszulkę i getry lub krótkie spodenki.
  4. Ćwiczymy na boso.
  5. Ćwicz najwcześniej 2 godziny po lekkim posiłku. Żołądek powinien być pusty, dlatego
   po obfitym posiłku trzeba poczekać nawet 3-4 godziny.
  6. Nie ćwicz po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Po wyjściu z
   sauny, solarium lub długim przebywania na słońcu.
  7. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie własnego ręcznika do ułożenia na
   używanych pomocach w trakcie lekcji.
  8. Przed zajęciami wyłącz telefon i zostaw go w szatni.
  9. Możesz korzystać z mat szkolnych lub przynieść swoją i zostawić ja w szkole.
  10. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.
  11. Dbaj o czystość i porządek w sali. Po każdym ćwiczeniu odnoś pomoce na ich miejsce.
  12. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból, zaprzestań ćwiczenia i poinformuj nauczyciela.
  13. Panie w trakcie menstruacji proszone są o zgłoszenie swojego stanu przed zajęciami.
  14. Wszelkie choroby przewlekłe, kontuzje oraz leki przyjmowane na stałe należy zgłosić
   nauczycielowi.
  15. Uczestnik zajęć dobrowolnie oświadcza, że nie zataił istotnych informacji na temat
   swojego zdrowia przed nauczycielem.
  1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo:
   a) Korzystać z sali ćwiczeń w wybranych godzinach, używać sprzętów szkoły
   przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak: maty, paski, klocki ) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  2. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.
  3. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie. Osoba ćwicząca przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
  4. Uczeń bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
  5. Osoby poniżej 18 roku życia moga brać udział w zajęciach za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

KORZYSTANIE z kart FITPROFIT ORAZ MEDICOVER SPORT i innych

Inne karty

Szkoła Jogi yogaroowarszawa.pl nie akceptuje kart typu FitProfit oraz karty Medicover Sport i inne.

REZERWACJA

 

https://app.fitssey.com/YOGAROOMBIKRAMVINYASA/frontoffice/signup