Zapisy prowadzimy pod numer telefonu 601821442 ( np. sms)

lub przez poniższy kalendarz

Zarejestruj się z podanego linku, a następnie pobierz aplikację mobilną

https://app.fitssey.com/YOGAROOMBIKRAMVINYASA

1. REGULAMIN

1. Dane firmy
“ Administratorem serwisu jest Michał Wątróbski prowadzący działalność pod nazwą Michał Wątróbski
GABINET LARYNGOLOGICZNY pod adresem Sonaty 6/1120, 02-744 Warszawa o numerze NIP 7491060020
REGON 531005319
Adres email lub numer telefonu do kontaktu agnieszkamg1@poczta.onet.pl
2. Nazwy rejestru i organu prowadzącego.
“ Michał Wątróbski GABINET LARYNGOLOGICZNY wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. “
3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
“ Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od daty zakupu karnetu.
Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie telefonicznej lub mailowej pod numerem: 601821442 lub na adres agnieszkamg1@poczta.onet.pl.
W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, administrator zobowiązany jest zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez administratora oświadczenia konsumenta odstąpieniu od umowy.
Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
Sytuacja taka występuje w przypadku, w którym klient będący konsumentem poprzez przystąpienie do
korzystania z zakupionego dostępu do zajęć [karnetu] (poprzez rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach lub nie odwołanie rezerwacji zajęć, które się odbyły) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy dotyczącej
dostępu do zajęć, wyrazi zgodę na wykonanie przez administratora usługi polegającej na prowadzeniu zajęć przed upływem okresu do odstąpienia od zawartej na odległość umowy, a te zajęcia się w pełni odbędą.
4. Akceptowane metody płatności.
→ zawarcie informacji o metodach płatności w regulaminie.
“ Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty: gotówka, przelew tradycyjny:
18114020040000300283238099,
płatność za pomocą bramki płatniczej Paynow – usługi świadczonej przez mBank SA., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy – XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000025237, NIP: 5260215088, REGON:
001254524.”
5. Informacja o procedurze reklamacyjnej.
“ Klient może zgłosić reklamację dotyczącą działania serwisu oraz świadczonych usług pisemnie na adres
Michał Wątróbski Gabinet Laryngologiczny , ul Sonaty 6 m 1120, 02-744 Warszawa lub mailowo na adres
email agnieszkamg1@poczta.onet.pl. W reklamacji należy zawrzeć:
– informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości;
– dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
– oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
Administrator rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w formie na adres wskazany przez reklamującego.
Dostawy – zakupione przez klientów produkty są dostarczane w formie elektronicznej i dostępne do
wykorzystania na ich indywidualnym koncie Fitssey zgodnie z ustalonym terminem ważności,
wskazanym podczas zakupu.
Zwroty- w przypadku odstąpienia od umowy znajduje się w punkcie 3 tj.

Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez administratora oświadczenia konsumenta odstąpieniu od umowy.